Văn bản

1. Các Quy chế Đào tạo

Quy chế 271 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH,theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 556 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 107 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 188 – Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Qui chế 556 về đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 547 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 558 – Quy chế thi kết thúc học phần

Quy chế 549 – Quy chế in, quản lý phôi và văn bằng, chứng chỉ

2. Các Quy định – Quy trình

268/QĐ-ĐHBL – Quy định về việc thi trực tuyến của Trường Đại học Bạc Liêu

272/QĐ-ĐHBL – Quy định về việc đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu

694/QĐ-ĐHBL – Quy định quy giờ chuẩn của giảng viên theo thông tư 20/2020

619/QĐ-ĐHBL – Quy định xây dựng và hoàn thiện Chương trình đào tạo

602/QĐ-ĐHBL – Quy định thi kết thúc học phần

576/QĐ-ĐHBL– Quy định thực hiện KLTN và học tập các học phần tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH

561/QĐ-ĐHBL – Quy định về thực tập và chuyên đề thực tập

557/QĐ-ĐHBL – Quy định việc thực hiện tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp

548/QĐ-ĐHBL – Quy định về việc xây dựng và sử dụng mã môn học

413/QĐ-ĐHBL – Quy định về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị

322/QĐ-ĐHBL – Quy định về cố vấn học tập

195/QĐ-ĐHBL – Quy định xét tuyển ĐH liên thông VLVH

93/QĐ-ĐHBL- Quy định thi kết thúc học phần CĐ Mầm non – 2020