Giới thiệu

Điện thoại: 02913 821017

Phòng Đào tạo trường Đại học Bạc Liêu có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp Ban giám hiệu thực hiện các công việc được Hiệu trưởng giao:

1.      Tham gia xây dựng Đề án mở các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng đề án liên kết các ngành Sau đại học.

2.      Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, theo dõi việc tổ chức giảng dạy, học tập của các khoa, tổ, bộ môn. Tổ chức tốt các đợt thực tập chuyên môn của các ngành Đại học, Cao đẳng…

3.      Xây dựng kế hoạch và thực hiện các kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, từ xa. Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá chất lượng đào tạo, Xử lý chính xác, kịp thời kết quả các kỳ thi, quản lý tốt kết quả thi, cấp phát văn bằng , bảng điểm đúng quy định

4.      Thực hiện các quy định về công khai các thông tin về công tác đào tạo trên các phương tiện thông tin, trên website…Số liệu về hoạt động chuyên môn do phòng Đào tạo quản lý và lưu trữ đã góp phần phục vụ nhanh chóng, tin cậy phục vụ công tác quản lý của Ban giám hiệu theo định kỳ và đột xuất

5.      Soạn thảo các văn bản quản lý chuyên môn giúp nhà trường quản lý có hiệu quả trong việc giảng dạy và thi học phần, thi tốt nghiệp; các quy định về Thực tập tốt nghiệp, thực tập chuyên môn; quy định về tố chức học lại.

6.      phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trường liên kết quản lý tốt việc dạy và học của các lớp liên kết học tại trường: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp; các lớp học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, Trung tâm GDTX-KTHN Đồng Tháp, TTGDTX –DN huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng, Trường trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Tô Vĩnh Sơn

Trưởng phòng

0943726707

tvson@blu.edu.vn

2

Nguyễn Hữu Tâm

Phó Trưởng phòng

0908481512

nguyenhuutambl@yahoo.com

3

Lý Ngọc Bích Vân

Phó Trưởng phòng

0916808035

lyngocbichvan@gmail.com

4

Nguyễn Thành Khoắn

Chuyên viên

0837176155

ntkhoan27t1@gmail.com

5

Văn Hoàng Sử

Chuyên viên

0914297500

vhsu@blu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0917464119

ntatuyet@blu.edu.vn

7

Nguyễn Thị Huyền Anh

Chuyên viên

0834626030

huyenanhnguyen83@gmail.com
8 Đinh Thị Huyền Cầm Chuyên viên 0903984518

dthcam@blu.edu.vn

9 Nguyễn Phước Hưng Chuyên viên 0907071441

nphung@blu.edu.vn

10 Trần Thị Tường Vi Chuyên viên 0918023344

tttvi@blu.edu.vn

11 Dương Văn Trọng Chuyên viên 0848593252

dvtrong@blu.edu.vn