Đào tạo

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin Chính quy, liên thông

2

52620301

Nuôi trồng thủy sản Chính quy, liên thông

3

52340301

Kế toán Chính quy, liên thông

4

52220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Chính quy

5

52340101

Quản trị kinh doanh Chính quy

6

52220201

Ngôn ngữ Anh Chính quy

7

52620112

Bảo vệ thực vật Chính quy

8

52620105

Chăn nuôi Chính quy
9 52340201 Tài chính ngân hàng Chính quy
10 52440301 Khoa học môi trường Chính quy

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

51140201

Giáo dục Mầm non Chính quy